Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)
Ngày cập nhật 19/08/2014

Đảng ủy xã Phong Hiền đã tổ chức Hội nghị “ Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)”.

Sáng ngày 15/8/2014, tại hội trường UBND xã Phong Hiền, Đảng ủy xã Phong Hiền đã tổ chức Hội nghị “ Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)” cho toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được đồng chí  Võ Văn Vui - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nghị quyết đã đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Hội nghị còn được nghe đồng chí  Võ Văn Vui – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết luận Hội nghị của đồng chí Trần Thanh Yên, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bí thư Đảng ủy xã: Sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục phổ biến quán triệt, học tập, thực hiện những nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Đồng thời tập trung làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị các loại văn kiện và các điều cần cần thiết khác để tổ chức thành công Đại hội hết nhiệm các chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chú trọng nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 1

 

Ảnh 2

 

Đồng chí Võ Văn Vui, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Thanh Yên, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã kết luận Hội nghị

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.309
Truy cập hiện tại 89